מבנה המחשב תרגיל 5

bennyassembly, mips assembly, מבנה המחשבLeave a Comment

קיים מערך נתון , התכנית קולטת מספרים מהמשתמש, ומציבה אותם במערך חדש ובודקת האם המערך שהתקבל מהמשתמש קיים בשלמותו במערך הנתון מראש

התכנית כתובה בשפת אסמבלי

קוד מספר 1

.data
success: .asciiz "code was found\n"
not_success: .asciiz "code was not found\n"
block1: .byte 1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,121,12,122,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 
block2: .byte 
.text
li $t6 0        # cin loop 6 times
la $a1 block1     # poinret to block1
la $a2 block2     # poinret to block1  (user input)
addi $sp $sp -4
sb $t6 ($sp)      # save the number of iteation for the print loop

cin:          # input loop
li $v0 5     
syscall
sb $v0 ($a2)      # insert the numner to the block 2 to    
addi $a2 $a2 1     # promote the pointer
addi $t6 $t6 1     # $t6++
bne $t6 6 cin   # if $t6=0 finish
la $a2 block2     # point to the start of array again

lb $t6 ($sp)
addi $sp $sp 4

move $t5 $0      # initlize
loop:       
lb $t1 ($a1)     # put the number from block1 in $t1
lb $t2 ($a2)     # put the number from block2 in $t2
bne $t1 $t2 check_again  # if the nembers do not match go to change (to promote th pointer of block1 and rechek)
addi $a1 $a1 1    # promote $a1 to the next number
addi $a2 $a2 1    # promote $a2 to the next number
addi $t6 $t6 1     # $t6--
bne $t6 6 loop
j found        # go to print found

check_again:
sub $a1 $a1 $t6    #  $a1=$a1-$t6+1
addi $a1 $a1 1    # promote only $a1 (pointer of block 1) to the next number
addi $t5 $t5 1    # every time that nubers dont match $t5++
la $a2 block2     # point to the start of array agine

li $t6 0       # initilaze the loop counter to 6 again
beq $t5 27 not_found # there is no more space to 6 nubers in the block (the 6 numbrs is not in the block)
j loop

found:
li $v0 4
la $a0 success
syscall 
j print_ok

not_found:
li $v0 4
la $a0 not_success
syscall 

print_ok:
la $a2 block2    # point to the start of array again fof printing
li $t6 6      # initilaze the loop counter to 6 again
print:
lb $a0 ($a2)
li $v0 1
syscall
sub $t6 $t6 1
addi $a2 $a2 1
bne $t6 $0 printהתכנית נכתבה ע"י: benny r & david f

 

קוד מספר 2


.data 
found: .asciiz "code was found\n"
not_found: .asciiz "code was not found\n"
input_message: .asciiz "password: \n" 
block: .byte 9,8,7,6,5,4,3,2,1,1,2,2,1,3,4,5,6,7,8,9,4,4,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5
input_block: .byte
.text
la $s0,input_block #save the pointer to the beggining of the input_block into $s0
la $a0,input_message
li $v0,4
syscall
li $t1,6 # down counter for the loop of input (6 numbers)
loop:
blez $t1, end_input
li $v0,5
syscall
sb $v0, ($s0)
addi $s0,$s0,1
addi $t1,$t1-1
j loop
end_input:

la $s0,block
la $s1,input_block
li $t1,0 #counter for the loop-6
li $t2,0 #counter for the block-32
loop_check:
beq $t1, 6, succes
beq $t2, 27, not_succes  
lb $a0, ($s0)
lb $a1, ($s1)
beq $a0,$a1,next_elem
addi $t2,$t2,1   #not equle then do block++ and resert the counter to 0
la $s0,block
add $s0,$s0,$t2  #times we need to block++
la $s1,input_block
li $t1,0
j loop_check
next_elem:
addi $s0,$s0,1
addi $s1,$s1,1
addi $t1,$t1,1
j loop_check

#printing result
succes:
la $a0,found
li $v0,4
syscall
j end
not_succes:
la $a0,not_found
li $v0,4
syscall
end:
נכתב ע"י y. levental

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *