מבנה המחשב תרגיל 3

bennyassembly, mips assembly, מבנה המחשבLeave a Comment

 

עליך לכתוב 3 פונקציות
– פונקציה שמבצעת חיבור:
הפונקציה מקבלת שני ארגומנטים ומחזירה את החיבור בניהם.
– פונקציה שמבצעת כפל:
הפונקציה מקבלת שני ארגומנטים ומחזירה את הכפל בניהם
פונקציה זו תשמש בפונקציית החיבור שכתבתם לעיל, כלומר אם הארגומנטים הם 3
ו 4 אזי נפעיל את הפונקציה של החיבור 4 פעמים על הארגומנט 3
(על מנת לקבל 3*4 = 3+3+3+3 )
לשאר פעולות חיבור בפונקציה )כמו לדוגמה קידום מונה ב 1( אין צורך להשתמש
בפונקציית החיבור הנ"ל אלא אפשר להשתמש ישירות ב add
– פונקציית חזקה:
הפונקציה מקבלת שני ארגומנטים ומחזירה את החזקה של הארגומנט הראשון
בשני.
פונקציה זו תשמש בפונקציית הכפל שכתבתם לעיל, כלומר אם הארגומנטים הם 3 ו
4 אזי נפעיל את הפונקציה של הכפל 4 פעמים על הארגומנט 3
)על מנת לקבל 3^4 = 3*3*3*3.data 
 str0:.asciiz " enter tow numbers and operator:\n "

 
.text 
                 # print str0
li $v0 4
la $a0 str0
syscall 
                  # input the firse number
li $v0 5
syscall 
add $a0 $v0 $zero
                  # input the cecond number
move $t7 $a0            # keep the $a0 in tenporary register               
li $v0 5
syscall 
add $a1 $v0 $zero                 
li $v0 12              # input the operator
syscall 
                  #save the operators
li $t0 '+'
li $t1 '*'
li $t2 '^'                  
beq $t0 $v0 go_add      #if the operator is + go to go_add
beq $t1 $v0 go_mult     #if the operator is * go to go_mult
beq $t2 $v0 go_pow      #if the operator is ^ go to go_pow

go_add:
jal fadd
j print

go_mult:
li $t4 10          # t4 = 10    to know if we are in multi status ...
addi $t8 $t4 0       # t8 = t4    .. if(t8 = t4 ) {we are in the multi situation }

#----------push-to-stack------------#
addi $sp $sp -4
sw $t1 ($sp)
addi $sp $sp -4
sw $a1 ($sp)
jal fmult
#---------pop-from-stack----------#
lw $a1 ($sp)
addi $sp $sp 4
lw $t1 ($sp)
addi $sp $sp 4

j print

go_pow:               #------------------------------------------------
beq $a1 $zero pow_0         #    if the exponent is 0 put 1 in $vo and  #                
j skip_pow_0            #    jump to print the resalt = 1      #
pow_0:               #    else                  #
li $v0 1              #    skip and continue            #
j print               #                        #
skip_pow_0:             #------------------------------------------------

li $t3 1              #-----------------------------------------------#  
beq $a1 $t3 pow_1          #   if the exponent is 1 put $a0       #
j skip_pow_1            #   in $vo and jump to print the resalt = $a0#
pow_1:               #   (first num = resalt)           #
move $v0 $a0            #   else                   #
j print               #   skip and continue            #
skip_pow_1:             #------------------------------------------------

li $t4 10       # t4 = 10    # t8 != t4        to know if we are in pow status


#----------push-to-stack---------------bifore function (keep value of register a & t)
addi $sp $sp -4
sw $t6 ($sp)
addi $sp $sp -4
sw $a0 ($sp)
jal fpow
#---------pop-from-stack----------#
lw $a0 ($sp)
addi $sp $sp 4
lw $t6 ($sp)
addi $sp $sp 4


j print

fadd:                   # additon function
add $v0 $a0 $a1
jr $ra 
 
fmult:
addi $sp $sp -4
sw $ra ($sp)

beq $t4 $t8 change_counter        # if(t8 = t4 ) {we are in the multi situation (line 36)
addi $t1 $t7 0              # inittalize the counter ($t1=$a0=first number)
j skip
change_counter:           
addi $t1 $a1 0
skip:
li $a1 0                 # to add the first number over and over agin
loop_add:
beq $t1 $zero end_loop_multi       # to put the resolt in vo for printing
jal fadd
addi $t1 $t1 -1              # counter --
add $v1 $v0 $v1              # save the resolt in $v1
j loop_add
end_loop_multi:
addi $v0 $v1 0              #put the resolt back in $v0
li $v1 0                 # for the next loop
lw $ra 0($sp)
addi $sp $sp 4
jr $ra
fpow:
#----------push-to-stack-------------in-the-function (keep value of register s & ra)
addi $sp $sp -4              
sw $s2 ($sp)            
addi $sp $sp -4   
sw $ra ($sp)             # push-to-stack for save adress to return when func is finish
addi $t6 $a1 -1
loop_2:
beq $t6 $zero end_loop_pow

#----------push-to-stack-------------bifore-function (keep value of register a & t)
addi $sp $sp -4
sw $t1 ($sp)
addi $sp $sp -4
sw $a1 ($sp)
jal fmult
#---------pop-from-stack----------#
lw $a1 ($sp)
addi $sp $sp 4
lw $t1 ($sp)
addi $sp $sp 4

addi $t6 $t6 -1
move $s2 $v0     # save the resalt (from the multi func)  {3^3 --> $s2 = 3*3 =3+3+3= 9  }
move $a0 $s2     # put the resalt in $a0 for the next mult .. ($a0 = 9 --> (9)*3 ...)
j loop_2

end_loop_pow:

move $v0 $s2
#----------pop-from-stack-------------in-the-function (restore value of register s & ra)
lw $ra ($sp)
addi $sp $sp 4
lw $s2 ($sp)
addi $sp $sp 4
jr $ra
print:
add $a0 $v0 $zero
li $v0 1
syscall כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *