מבנה המחשב תרגיל 4

bennyassembly, mips assembly, מבנה המחשבLeave a Comment

הגדר פונקציה (בעלת תווית גלובאלית) שמקבלת בתור פרמטר מיקום של תחילת רשימה
המכילה מספרים בגודל מילה ואת מספר האברים ברשימה.
הפונקציה מחזירה 1 אם הרשימה היא סדרה חשבונית ואחרת היא מחזירה 0

הגדר פונקציה (בעלת תווית גלובאלית) שמקבלת בתור פרמטר מיקום של תחילת רשימה
המכילה מספרים בגודל מילה ואת מספר האברים ברשימה.
הפונקציה מחזירה 1 אם הרשימה היא סדרה הנדסית ואחרת היא מחזירה 0 .
הנחות לגבי הסדרה ההנדסית:
– סידרה הנדסית היא רק סדרה הנדסית עולה.
– מנה של סידרה הנדסית היא מספר שלם.

.data
str1: .asciiz "arithmetic progression "
str2: .asciiz "\ngeometric progression "
array: .byte 1,1,1,1,1  # initialize data in block1.
.text
li $a1 5          # initialize the size 
li $t9 1          # to compare bool functions

la $a0 array        #$a0->word[0]  
addi $a3 $a0 1 

lb $t1 ($a0)        # t1 = array[0]
lb $t2 ($a3)        # t2 = array[1]

div $t2 $t1        # Lo = t1*t2
mflo $s7          # s7 = Lo
li $a2 2          # prapre index if nessesey to go to geometric progression lable

sub $s0 $t2 $t1      # s0 = t2-t1 
addi $a0 $a0 1       # a0++
addi $a3 $a0 1       # a3++

li $t4 3

loop1:

beq $t4 $0 finish_a   # the index is 0 (finish)
addi $t4 $t4 -1    # index-- 
lb $t1 ($a0)      # t1 = array[i]
lb $t2 ($a3)      # t2 = array[i+1]
sub $s1 $t2 $t1    # s1 = t2-t1 
beq $s0 $s1 even    # if the difference is the same thay even
j notEevn

even:
addi $a0 $a0 1       #index++
addi $a3 $a0 1       # index++
j loop1

finish_a:       # if we are its nean all the difference are even --> arithmetic progression!!
li $v0,4      # code for print
la $a0 ,str1    # load string adress to $a0
syscall       # pirnt "arithmetic progression"
la $a3 array 
lb $t1 ($a3)
add $a0 ,$0,$t1 
li $v0,1
syscall

li $a0, ' '   # for spasec between the numbers
li $v0, 11
syscall

add $a0 ,$0,$s1 
li $v0,1
syscall


notEevn: # is not arithmetic so chack if is geometric

la $a0 array     # inithilaze the adresses again    
addi $a3 $a0 1 
li $t4 3
loop2:
beq $t4 $0 finish_g   # the index is 0 (finish)
addi $a0 $a0 1
addi $a3 $a3 1
lb $t1 ($a0)      # t1 = array[i]
lb $t2 ($a3)      # t2 = array[i+1]
div $t2 $t1
mflo $t8
addi $t4 $t4 -1
beq $t8 $s7 loop2
j end

finish_g:
li $v0,4      # code for print
la $a0 ,str2    # load string adress to $a0
syscall       # pirnt " geometric progression"
la $a3 array 
lb $t1 ($a3)
add $a0 ,$0,$t1 
li $v0,1
syscall

li $a0, ' '   # for spasec between the numbers
li $v0, 11
syscall
addi $a3 $a3 1
lb $t2 ($a3)
div $t2 $t1
mflo $s7
add $a0 ,$0,$s7 
li $v0,1
syscall
end:כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *