סדנא תרגיל 5 שאלה 2

bennyUncategorized3 Comments


Doubly-Linked-List-in-C-and-C-

רשימה מקושרת

סדנא תרגיל 5 שאלה 2 והפעם תרגיל ברשימה מעגלית

list.h

#pragma once
#include <iostream>
using namespace std;


class List
{
	private:
	
	class Link
	{
	public:
		// constructor
		Link(int linkValue, Link *nextPtr);
		Link (const Link &);
		// data areas
		int value;
		Link * next;
	};	

	public:
	Link* head;  // prt to first elemant on the list

	// constructors
	List();
	List(const List&);
	~List();
	
	// operations

	void print() const;
	void operator=(const List& other);
	void clear();
	void setCin(int);
	friend istream& operator>>(istream&, List&);
	friend ostream& operator<<(ostream&, const List&);

	void insert (int key);
	void remove (int key);


};
	 	 	 	  	  		  	 	  	 	

list.cpp

#include "List.h"
//------------------------------------------------
// class Link implementation
//------------------------------------------------
List::Link::Link( int val, Link* nxt) : value(val), next(nxt)  {}

List::Link::Link(const Link& source) : value(source.value),next(source.next) {}
 
//--------------------------------------------
// class List implementation
//--------------------------------------------

List::List(): head(NULL)
{
	//cout << "CTOR\n";
}

// Copy constructor
List::List(const List &l) 
{
	cout << "Copy CTOR\n";
	Link *src, *trg;
	if(l.head == NULL)
		head = NULL;
	else
	{ // copy the list
		head = new Link((l.head)->value, NULL);
		src = l.head;
		trg = head;
		while(src->next != NULL)
		{
			trg->next = new Link((src->next)->value, NULL);
			src = src->next;
			trg = trg->next;
		}
	}
}	 	 	 	  	  		  	 	  	 	

void List::operator=(const List& l)
{
	//cout << "ASSIGNMENT OPERATOR\n";

	if(&l != this)             // prevent self hasama
	{
		this->clear();
		Link *src, *trg;
		if(l.head == NULL)
			head = NULL;
		else
		{ // copy the list
			head = new Link((l.head)->value, NULL);
			src = l.head;
			trg = head;
			while(src->next != NULL)
			{
				trg->next = new Link((src->next)->value, NULL);
				src = src->next;
				trg = trg->next;
			}
		}
	}
}

// Destructor
List::~List()
{
	//cout << "DTOR: ";
	//print();
	clear();
}	 	 	 	  	  		  	 	  	 	

void List::clear()
{
	// empty all elements from the List
	Link* next;
	for (Link *p = head; p != NULL; p = next)
	{
		// delete the element pointed to by p
		next = p->next;
		p->next = NULL;
		delete p;
	}
	// mark that the List contains no elements
	head=NULL;
}


void List::print() const
{
	
	for (Link* p = head; p != NULL ; p = p->next)
		cout << p->value <<" "; 
}void List::setCin(int val)
{
	if (head==NULL)
	{
		head = new Link(val,head);
	}
	else
	{
		Link*p=head;
		while (p->next!=NULL)
		{	 	 	 	  	  		  	 	  	 	
			p=p->next;
		}
		p->next=new Link(val,p->next);
	}
}


void List:: insert (int key)
{
	Link*p=head;   //pointer to the head of the list

	if (key<p->value)   // if key is small from the first one (samllet in the all list)
	{
		//cout<<"put in the begining\n";

		head=new Link(key,head);

		return;
	}

	while (p->next!=NULL)
		{

			if (key>p->value&&key<(p->next)->value)
			{
				//cout<<"put in the middle\n";
				p->next=new Link(key,p->next);
				return;
			}

			p=p->next;
		}

	while (p->next!=NULL)
		{

			p=p->next;
		}	 	 	 	  	  		  	 	  	 	

	if (key>p->value)
			{
				//cout<<"put in the end\n";

				p->next=new Link(key,p->next);

				return;
			}

}


 void List::remove (int key)
 {

	 bool flag = false;    // to know if throw exeption is necessary

	Link*p=head;

	if (key==p->value)    //if the key (the element to remove) is the first one on the list
	{
		head=head->next;   // promote the head to the next element

		flag=true;      // Match found so dont throw exeption
		return;        // exit now !!
		
	}


	while (p->next!=NULL)
	{
		if (key==(p->next)->value)   // compare the key to the (p->next)->value is nessesery for deleting 
		{               // .. becauze the p pointer need to be jump (skip) on the deleting element
			p->next=(p->next)->next;

			flag=true;   //Match found so dont throw exeption

			return;
		}	 	 	 	  	  		  	 	  	 	

		p=p->next;
	}
	
	 // in order thae the key(the element to remove) us the last element on the list

	while (p->next!=NULL)
		{

			p=p->next;      // go to the end of the list ...
		}

	if (key==p->value)
		{
			

			p->next=NULL;    // delete the last one

			flag=true;  //Match found so dont throw exeption

			return;
		}
	
	if (!flag)   //Match NOT found so throw exeption
	{
		throw "value not found";
	}

 }
istream& operator>>(istream& in, List& list)
{	 	 	 	  	  		  	 	  	 	
	int val1,val2;  // initialize to values to compare and only if the second value is bigger..
	in >> val1;    //.. then the first one continue to get input
	
	list.setCin(val1);
	
	in >> val2;
	

	while (val2>val1)  // if the next element > from the erlier
	{
			list.setCin(val2);
			
			val1=val2;
			in >> val2;
	}

	return in;
}


ostream& operator<<(ostream& out, const List& list)
{
	list.print();      // go to the print function
	return out;
	
}


	 	 	 	  	  		  	 	  	 	

main.cpp


/******************************

targil: 5/2
lecturer: david Cohen
discription: linkd list main operations 

*******************************/

#include <iostream>
#include "List.h"
using namespace std;

int main()
{
	List lst;
	int choice,val;
	cout<<"enter the list values\n";
	cin>>lst;
	cout<<"choose 0-2\n";
	cin>>choice;
	while (choice)
	{
		switch (choice)
		{
		case 1:cout<<"enter a value to insert\n";
			cin>>val;
			lst.insert(val);
			break;
		case 2:cout<<"enter a value to remove\n";
			cin>>val;
			try{
				lst.remove(val);
			}
			catch(char * msg)
			{	 	 	 	  	  		  	 	  	 	
				cout<<msg<<endl;
			}
			break;
		default:cout<<"ERROR\n";
		}
		cout<<lst<<endl;
		cout<<"choose 0-2\n";
		cin>>choice;
	}
	//system ("pause");
	return 0;
}


/********OUTPUT*************

enter the list values
2 4 6 8 10 10
choose 0-2
1
enter a value to insert
1
1 2 4 6 8 10
choose 0-2
2
enter a value to remove
2
1 4 6 8 10
choose 0-2
1
enter a value to insert
0
0 1 4 6 8 10
choose 0-2
2
enter a value to remove
10
0 1 4 6 8
choose 0-2

*******************************/	 	 	 	  	  		  	 	  	 	

3 Comments on “סדנא תרגיל 5 שאלה 2”

 1. שלום
  האם יש קוד כתוב לתרגיל 5 שאלה 2 בסדנא?
  דרך אגב האתר מאוד מועיל ונוח לשימוש …
  תודה 🙂

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *