fork

bennylinuxLeave a Comment

התהליך (כל תהליך זה בעצם כל הפונקציה) עושה fork, שזה שכפול של התהליך ניתן לחשוב על כך כאילו רצות כרגע שני פונקציות main במקביל בתהליך fork האב מקבל את ה ID של הבן שזה גדול מ … Read More

סדרת פיבונאצי ב ++C

benny++CLeave a Comment

Fibonacci Series Program in ++C במתמטיקה, סדרת פיבונאצ'י היא הסדרה ששני איבריה הראשונים הם 1, 1 וכל איבר לאחר מכן שווה לסכום שני קודמיו. בהתאם לכך, איבריה הראשונים של הסדרה הם {\displaystyle 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144…} 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144…. בניסוח … Read More

מבנה המחשב תרגיל 4

bennyassembly, mips assembly, מבנה המחשבLeave a Comment

הגדר פונקציה (בעלת תווית גלובאלית) שמקבלת בתור פרמטר מיקום של תחילת רשימה המכילה מספרים בגודל מילה ואת מספר האברים ברשימה. הפונקציה מחזירה 1 אם הרשימה היא סדרה חשבונית ואחרת היא מחזירה 0 הגדר פונקציה (בעלת … Read More

מבנה המחשב תרגיל 3

bennyassembly, mips assembly, מבנה המחשבLeave a Comment

  עליך לכתוב 3 פונקציות – פונקציה שמבצעת חיבור: הפונקציה מקבלת שני ארגומנטים ומחזירה את החיבור בניהם. – פונקציה שמבצעת כפל: הפונקציה מקבלת שני ארגומנטים ומחזירה את הכפל בניהם פונקציה זו תשמש בפונקציית החיבור שכתבתם … Read More